top of page

PRIVATLIVSPOLITIK HOS ADVICE ADVOKATFIRMA 

 

Vores privatlivspolitik er din tryghed for, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger fortroligt og sikkert samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Privatlivspolitikken opdateres løbende. 

Hvem er vi og hvordan kontakter du os 

Advice Advokatfirma I/S er et dansk advokatinteressentskab, i kontorfællesskab med Kirsten Reimers-Lund der tillige er omfattet af nærværende privatlivspolitik, beliggende:

 

Toldbodgade 57, 1 

1253, København K

CVR nr. 3230 0774 

 

Hvis du har (i) spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, (ii) ønsker at udøve din ret til indsigt, rettelse, sletning, begrænsning, indsigelse eller i visse tilfælde transmission eller (iii) blot vil vide hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål, er du altid velkommen til at kontakte advokat Lars Hilliger på:

 

Hvad anvender vi dine personoplysninger til 
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at varetage dine interesser bedst muligt. Det gør vi gennem rådgivning, udarbejdelse af juridiske dokumenter og eventuelt ved repræsentation i retten. Derudover behandler vi selvfølgelig dine personoplysninger med det formål at efterleve gældende lovgivning. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af (i) opdraget, (ii) dit samtykke eller (iii) lovgivning.

Hvilke personoplysninger anvender vi

Vi anvender først og fremmest dine kontaktoplysninger, værende sig navn, adresse, e-mail, telefonnummer, legitimationsoplysninger samt faktureringsoplysninger.

 

Afhængig af den konkrete sag og såfremt det er nødvendigt, behandler vi i visse tilfælde dit CPR nummer samt dine personfølsomme oplysninger, f.eks. – men ikke begrænset til – oplysninger om dit helbred, strafbare forhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og økonomiske forhold.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. 

 

Vi videregiver alene dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser eller når det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser. Videregivelsen sker typisk til offentlige myndigheder, domstolene, modparter og deres rådgivere. 

 

I forbindelse med, at vi skal indsætte modtagne klientmidler på en klientkonto, har vi pligt til at videregive klientens identitetsoplysninger til det kontoførende pengeinstitut til brug for dettes opfyldelse af de pligter, der påhviler efter hvidvaskloven. 

 

Vi overlader personoplysninger til vores databehandlere, som bl.a. leverer vores IT-systemer i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende systemer, og vi har desuden implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparters behandling af dine personoplysninger. Afhængigt af den konkrete sag kan det blive aktuelt at benytte andre databehandlere, f.eks. ad hoc oversættere eller eksterne undersøgere inden for IT.

 

Vi overfører sædvanligvis ikke data til tredjelande (lande uden for EU/EØS), og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sikrer vi et overførselsgrundlag f.eks. i form af EU-US Privacy Shield eller Europa-Kommissionens standardkontrakter mv. for overførsler til tredjelande, eller at overførslen er nødvendig for, at retskrav kan etableres, gøres gældende eller forsvares. 

Sikkerhed

Vi har implementeret en række interne procedurer og politikker, samt etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data som er undergivet vores ansvar.

 

Følsomme personoplysninger fremsendes altid over en sikker forbindelse, og hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du ligeledes benytter kryptering. Vi kan på opfordring stille en sikkerportal til rådighed for overførsel af personfølsomme oplysninger til os. 

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i højest 10 år, efter en sag er afsluttet. Fristen er fastsat under hensyn til forældelsesloven og de advokatetiske regler om opbevaring af sagsoplysninger. Hvis konkrete omstændigheder tilsiger det, opbevarer vi oplysninger i kortere eller længere tid, f.eks. hvis der er tale om retsskabende dokumenter. 

Dine rettigheder 

Du har følgende rettigheder – på de vilkår og med de undtagelser, der følger af lovgivningen, f.eks. om advokaters tavshedspligt. 

 • Ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig. 
   

 • Ret til at få ændret ukorrekte og ufuldstændige personoplysninger. 
   

 • Ret til i særlige tilfælde at få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige sletning.  
   

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
   

 • Ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig. 
   

 • Ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, når behandlingen er baseret på legitime interesser eller offentlige interesser. 
   

  • Hvor hjemlen er legitime interesser, har du ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Advice Advokatfirma må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Advice Advokatfirma påviser vægtige, legtime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

bottom of page