top of page
FORRETNINGSBETINGELSER FOR JURIDISK RÅDGIVNING HOS ADVICE ADVOKATFIRMA

Medmindre andet aftales, gælder nedenstående forretningsbetingelser for al juridisk bistand som Advice Advokatfirma – CVR-nr.: 32 30 07 74 yder til klienter. Forretningsbetingelserne er senest revideret pr. 15. december 2017.

 

Det bemærkes, at nærværende forretningsbetingelser indeholder ansvarsbegrænsninger.

Advokatforhold
Advice Advokatfirma er et dansk advokatfirma, og vore advokater er danske advokater beskikket af Justitsministeriet, ligesom samtlige advokater er medlem af Advokatsamfundet.

Honorar
Advice Advokatfirmas honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fakturering sker normalt månedligt, medmindre andet aftales, og betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Der tillægges vort honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler.

I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer sagen vil udløse. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler.

Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse er som udgangspunkt ikke inkluderet i honoraret og afholdes således særskilt af klienten.

Klientmidler
Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti (Klientkontovedtægten) i et anerkendt pengeinstitut. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

 

Klientmidler, der indestår på en klientkonto hos Advice Advokatfirma, er omfattet af Lov om indskyder og investorgarantiordning. Den lovbestemte garantiformue dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.


Fortrolighed
Alle oplysninger, som meddeles Advice Advokatfirma af klienter, eller som modtages om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter, behandles fortroligt.

 

Advice Advokatfirma er endvidere underlagt særlige regler vedrørende intern viden og restriktioner vedrørende handel med værdipapirer.

Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme
Advice Advokatfirma har i overensstemmelse med Hvidvaskloven udarbejdet Interne Retningslinjer til Forebyggelse af Hvidvask og Finansiering af Terrorisme. 

 

I henhold til Hvidvasklovens regler har Advice Advokatfirma blandt andet pligt til at indhente identitetsoplysninger fra såvel nye som fra eksisterende klienter, ligesom der foreligger indberetningspligt til myndighederne, blandt andet i tilfælde af mistanke om overtrædelse af lovens regler.

 

Ved udlevering af personoplysninger til Advice Advokatfirma giver klienten samtidig samtykke til, at disse oplysninger kan videregives til andre, der er underlagt de samme retningslinjer og forpligtelser, herunder eksempelvis revisorer.

 

Forebyggelse af interessekonflikter

Advice Advokatfirmas skriftlige Interne Retningslinjer til Forebyggelse af Interessekonflikter er godkendt af Advokatsamfundet.

 

Personoplysninger

Advice Advokatfirma er underlagt Persondatalovens regler.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Advice Advokatfirma og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, få rettet ukorrekte oplysninger eller få oplysninger slettet.


Kritik
Hvis du som klient finder, at vores arbejde ikke har levet op til, hvad der var aftalt eller forventet, opfordrer vi til, at dette forelægges den ansvarlige partner.

Hvis du herefter ønsker at indgive egentlig klage over behandlingen af din sag eller faktureringen af den leverede rådgivning, kan dette ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

På hjemmesiden www.advokatnaevnet.dk kan du læse mere om reglerne for indgivelse af adfærds- og salærklager, herunder om de fastsatte frister for indgivelse af klager.

Ansvar og forsikring
Advice Advokatfirma er ansvarlig for bistand over for klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Advice Advokatfirmas ansvar er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra Advice Advokatfirmas side beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som dækkes af Advice Advokatfirmas advokatansvarsforsikring. Advice Advokatfirmas ansvars- og garantiforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Den aktuelle dækningssum kan oplyses ved forespørgsel. Når og hvis en konkret opgaves forhold tilsiger det, tegner vi efter aftale med klienten en tillægsforsikring for den pågældende opgave. Advice Advokatfirma kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Arkivering
Alle akter i de sager, som vi har behandlet, opbevares som hovedregel i fem år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode. Dog vil vi altid udlevere originale dokumenter, senest når sagen sluttes, med mindre andet konkret aftales.

Ophavsret
De immaterielle rettigheder til de arbejder, som vi frembringer under vores bistand i en sag, vil normalt altid forblive vores, medmindre anden konkret aftale indgås. Det betyder, at vores klienter får fuld adgang til at anvende de konkrete skriftlige materialer, som vi udarbejder, og at vi bevarer rettighederne til de standarder og paradigmaer, som vi udvikler eller benytter som led i vort arbejde.

Afslutning af sag
Advice Advokatfirma fortsætter arbejdet med en sag, indtil den kan betragtes som afsluttet, medmindre klienten inden da har bedt om at arbejdet indstilles, betalingsfristen i en faktura er overskredet, og klienten har modtaget besked om, at arbejdet indstilles, hvis der ikke sker betaling inden en given frist, eller der indtræder insolvens hos kunden.

Advice Advokatfirma og advokat Kirsten Reimers-Lund
Advice Advokatfirma er et interessentskab af advokatanpartsselskaber registreret under CVR-nr. 32 30 07 74. Advokat Kirsten Reimers-Lund driver selvstændig advokatvirksomhed i kontorfællesskab med Advice Advokatfirma. Nærværende Forretningsbetingelser finder således også anvendelse for al juridisk bistand ydet af Kirsten Reimers-Lund.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om juridisk bistand ydet af Advice Advokatfirma er i alle henseender underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte pege på anvendelsen af fremmed ret, og eventuelle tvister kan kun indbringes for danske domstole med København som rette værneting.

 

PRAKTISKE

OPLYSINGER

bottom of page