top of page

PRAKTISKE

OPLYSINGER

PRISER 

Advice Advokatfirmas honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid på bagrund af den pågældende advokats sædvanlige timetakst. Ved afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fakturering sker normalt månedligt, medmindre andet aftales. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Der tillægges vort honorar moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes rente efter fakturaens forfald i overensstemmelse med Rentelovens til enhver tid gældende regler.

 

Det er vigtigt for os, at forventningsafstemningen omkring vores afregning er på plads, og er du som klient i tvivl, kan du altid kontakte den ansvarlige advokat på sagen. I forbrugersager oplyser vi ved sagens opstart om grundlaget for vores afregning på den pågældende sag.


I visse tilfælde beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Sådanne indbetalinger betragtes og behandles som klientmidler.

Omkostninger og udlæg i relation til opgavens udførelse er som udgangspunkt ikke inkluderet i honoraret og afholdes således særskilt af klienten.

Retshjælpssager og sager under fri proces

Vi påtager os efter en konkret afvejning at føre sager dækket af retshjælp eller fri proces.

 

Retshjælpsdækning vil normalt være aktuelt for privatpersoner, der havner i en tvist. Forsikringen går dog først ind og dækker, når der foreligger en konkret, aktuel tvist. Det vil sige, at indledende almindeligt advokatarbejde på sagen, herunder eksempelvis deltagelse i indledende forligsforhandlinger, ikke er omfattet af forsikringsdækningen, men afregnes derimod efter vores sædvanlige afregningsprincipper.

 

Når sagen føres under retshjælp, dækkes procesomkostninger – herunder retsafgifter og gebyrer, omkostninger til egen advokat, udgifter til syn og skøn og eventuelle omkostninger, der skal betales til modparten – af forsikringsselskabet, så langt som dækningssummen rækker. Der er dog en selvrisiko, som kan variere lidt afhængig af policen, men normalt udgør 10% af omkostningerne, dog (typisk) minimum kr. 2.500.

 

På retshjælpssager og sager under fri proces afregnes vores salær efter nogle særlige takster, som typisk afhænger af ”sagens genstand”, altså hvor meget sagen kan gøres op til i økonomisk værdi. Derfor forbeholder vi os også at sige nej til disse sager, da afregningen ikke altid tager højde for det arbejde, der – også på sager, som handler om meget beskedne beløb – er forbundet med den forsvarlige sagsførelse, vi står for.

 

Har vi taget sagen, er det naturligvis magtpåliggende for os at behandle sagen så godt som alle andre sager. Vi har ikke ”A-sager” og ”B-sager”. På grund af afregningsprincipperne forbeholder vi os dog på disse sager en lidt strammere sagsstyring i forholdet mellem advokat og klient.

 

Det vil være os som advokater, der på klientens vegne søger om retshjælp eller fri proces, og det er også os, der har den løbende kontakt med forsikringsselskabet (eller ved fri proces: procesbevillingsnævnet/retten).

 

For god ordens skyld bemærkes, at vi i henhold til gældende retshjælpsbetingelser ikke er berettiget til at indgå aftale om, at klienten betaler et tillægshonorar til os for den retshjælpsdækkede del af tvisten.

Arbejde udført af andre medarbejdere/samarbejdspartnere

Som udgangspunkt er det alene advokatens tidsforbrug, der indgår i afregningen.

 

Hvor vi gør brug af eksterne samarbejdspartnere (hvilket er sjældent, men for eksempel sker i forbindelse med tinglysningsmæssige forhold) gør vi opmærksom herpå, og oplyser om eventuelt salær i den forbindelse. Aftaleforholdet vil dog fortsat være direkte med os, med mindre andet særskilt aftales.

 

Vi gør i et vist omfang brug af jurastuderende på kontoret. Normalt indgår studentens arbejde ikke som grundlag i vores afregning over for klienten. Såfremt arbejde udført af en studerende på kontoret kan henføres til en konkret sag, vil dette dog efter omstændighederne vejledende blive afregnet med kr. 500 + moms (kr. 625 inkl. moms) pr. time. 

bottom of page